BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Moyshe Broderzon

1890 - 1956

 

kvaln/kolofon

 

oysgabes:

zamlung fun Heinrich Mohringer

 

shvartse fliterlakh, lieder,

Pietrokov: Belkhatovski 1913

 

sikhes-khulin - eyne fun di geshikhten,

dertsehlt: Moyshe Broderzon, getseykhnt: Eliezer Lisitski; Moskve: ferlag Leben 1917

 

Temerl (a bobe-maysele),

dertseylt: Moyshe Broderzon; getseykhnet: Yoysef Tshaykov; Moskve: Haber 1917

 

toy - tankes

Moskve: ferlag Leben 1918/19

 

ikh, a purim-shpiler (lid),

aroysgegebn in: Yung-idish (tsaytshrift) Lodzh, 1919

 

tkhies-hameysim - misterye,

Lodzh: Yung-yidish 1920

 

a khasenke,

Lodzh: Yung-yidish, 1920

 

perl oyfn bruk

Lodzh 1920

 

ibergang - tsaytlider,

Lodzh: farlag Lazar Kahan, 1921

 

shney-tants,

Lodzh: Yung-yidish, 1921

 

Tsungenlungen,

Lodzh: Yung-yidish, 1921

 

der royter rayter (forshtelung),

Varshe: Lebens-fragen 1921

 

shvarts-shabes - ekspresyen,

Lodzh: Yung-yidish, 1921

di hile un dem mekhabers portret

(durkh Yankl Adler) fun Broderzons

bukh «shvarts-shabes»

 

di malke Shvo - dramatishe poeme,

Lodzh: Yung-yidish, 1921

 

«Mandragorn»,

Ringen, n"r 7-9, z. 5-26; Varshe 1921

 

al'dos guts - mayselekh far kinder, ilustrirt durkh Artur Shik

Varshe: Kultur-lige 1922

 

bagaysterung (lider)

Varshe 1922

 

Bas-Sheve - opere fun Henekh Kon, libreto: M. Broderzon

Varshe 1924

 

gots bruimlekh,

Varshe: brider Levin-Epshteyn 1924

 

hop-tshik-tshak - bildelekh-lidelekh far gutinke kinderlekh,

Varshe: brider Levin-Epshteyn un shutfim, 1924

 

khay-gelebt - a freylekh bilderbukh,

Varshe: Brider Levin-Epshteyn un shutfim, 1924

 

lebedik un freylekh,

Varshe: Brider Levin-Epshteyn, 1924

 

«Lilisl - a grotesk», Varshever shriftn,

Varshe, Fareyn fun yidishe literatn un zhurnalistn, 1926-27

 

tsapl-mentshelekh - a maysele in tsen kapitlen,

Vilne: Naye yidishe folksshul 1928,

tsu ersht aroysgegebn vi a felyeton in der tsaytshrift «Grininke beymelekh», Vilne 1927-1928

 

Feter Shneyer - eynakter,

Vilne: farlag Naye yidishe folksshul, 1928,

tsu ersht aroysgegebn vi a felyeton in der tsaytshrift «Grininke beymelekh», Vilne 1927-1928

 

forshtelungen

Lodzh 1936

 

Yud - lid in fuftsik kapitlen, fotomontazhn un grafishe fortirung [formirung]:

Yehude Levin un Pinkhes Shvarts, Lodzh 1939

eyne fun Yehude Levins

fotomontazhn fun

Broderzons verk «Yud»

 

oysgeklibene shriftn - lider, dramoletn, mayselekh: mit nigunim tsu 18 lider,

fragmentn fun forsharbetn tsu der kharakteristik un zikhroynes,

araynfir un redaktsye fun Shmuel Rozhanski, Buenos Ayres 1959

(7ter band fun tsikl musterverk fun der yidisher literatur,

aroysgegebn fun Yoysef Lifshits-Fond fun der literaturgezelshaft

baym YIVO in Argentine unter der redaktsye fun Shmuel Rozhanski)

 

oysgeklibene shriftn,

2. oyflage, Buonos Ayres 1972

 

dos letste lid

dos bukh iz aroysgegebn mit der mit-hilf fun: yidishn shrayber-fareyn in Yisroel;

Lubliner landsmanshaft in Yisroel (Dzhulius Goldman-Fond); Avrom un Khane Burshteyn.

a lebedike matseyve far undzer man un foter Moshe Broderzon,

Sheyne Miryam Broderzon un tokhter Khane

Tel-Oviv: farlag Y. L. Perets 1974

 

Sheyne-Miryam Broderzon: Mayn laydnsveg mit Moyshe Broderzon -

di milkhome hot gedoyert far undz zibetsn yor... (zikhroynes),

aroysgegebn durkh Tsentral-farband fun poylishe yidn in Argentine, Boenos Ayres 1960

 

geveb:

Ulrich Harsch 2009