B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Michael Apostolios
ca. 1422 - 1480
     
   


Σ υ ν α γ ω γ ὴ
π α ρ ο ι μ ι ῶ ν


Ἀ ρ χ ὴ   τ ο ῦ   ω ʹ   σ τ ο ι χ ε ί ο υ

__________________________________________________________


  [Τὸ ωʹ μετὰ τοῦ γʹ]

c18.56d Ὦ γάμοι, γάμοι. 

Τὸ ωʹ μετὰ τοῦ δʹ

c18.57 Ὤδινεν ὄρος, εἶτα μῦν ἀπέτεκεν. 

[Τὸ ωʹ μετὰ τοῦ ηʹ]

c18.57d Ὦ Ἡράκλεις, ἀπόλωλε ἀνδρός ἀρετά. 

Τὸ ωʹ μετὰ τοῦ θʹ

c18.58 Ὦ θνητῶν ἀνδρῶν καὶ ταλαίπωρον γένος. 

[Τὸ ωʹ μετὰ τοῦ ιʹ]

Ὧι ἱκανὸν οὐδὲν, τούτωι γε αἰσχρὸν οὐδέν. 

Τὸ ωʹ μετὰ τοῦ μʹ

c18.59 ᾽Ωμηστὴς Διόνυσος. 

Τὸ ωʹ μετὰ τοῦ οʹ μικροῦ

c18.60 Ὦ οἵα κεφαλή, καὶ ἐγκέφαλον οὐκ ἔχει. 
c18.61 Ὦ οὗτος, κἂν θύλαξ γένηι οὐ προσελεύσομαί σοι. 
c18.62 Ὠοῦ εξῆλθεν. 
Ἐξ ὠιοῦ ἐγεννήθη.
c18.62a Ὦ παῖ, σιώπα, πόλλ᾽ ἔχει σιωπὴ καλά. 

Τὸ ωʹ μετὰ τοῦ ρʹ

c18.63 Ὡραιότερος Ὑακίνθου. 
c18.64 Ὡραιότερος πορφυρίωνος. 

Τὸ ωʹ μετὰ τοῦ σʹ

c18.65 Ὥσπερ ἥρως ἐν ἀσπίδι ξενίσαι βούλομαι. 
c18.66 Ὡς παῖδα φιλοῦσιν ἐρασταί. 
c18.67 Ὥσπερ παλαιὰν εἰρησιώνην καύσεται. 
c18.68 Ὡς τοῦ Φινέως τὸν βίον.
c18.69 Ὡς πολλῶι κάλλιον, ὦ φίλαι, ἐστὶν ἐν παρατάξει νικῶντα τελευτᾶν ἢ τὰ Ὀλύμπια περιγινόμενον ζῆν. 
c18.70 Ὥσπερ ἑωλοκρασίαν μου καταχέεις. 

Τὸ ωʹ μετὰ τοῦ τʹ 
c18.71 Ὠτίων πιστότεροι ὀφθαλμοί.