B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Herodotos
ca. 484 - ca. 428
     
   Ἱ σ τ ο ρ ι ῶ ν
β ί β λ ο ι   θ ʹ


Π ί ν α ξ

____________________________________