B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
             
  Matthäus Roricʒer
ca. 1430 - ca. 1492/95
       
   


P u e c h l e i n   d e r  
f i a l e n   g e r e c h t i k a i t


B l a t t   6   r e c t o

___________________________________________________


Darnach mach dy negſt(e)n figur wider mit ſeinen puchſtab(e)n vnd cʒal vn(d) ſecʒ ain ʒirkel mit ainem ort auf das .a. in dem gruntlen
d(er) fial(e)n vn(d) ʒuich in auf pis ʒum .b. dy ſelb(e)n weit(e)n ſecʒ mit ainem ort vnt(e)n auf den puchſtab(e)n .c. in den mittelris des auſʒugs
vn(d) mach mit dem ʒirkel ain punckt vberſich auf der lini .c. .a. vn(d) bo d(er) ʒirkel ent do mach ain .o. deſgleich(e)n dy auf der andern ſeiten vom .d. piſʒ cʒv dem .b. vbersich vn(d) bo d(er) ʒirkel ent vberſich auf d(er) ſelb(e)n lini
geg(e)n de(m) b do mach ain .p. darnach ʒuich ain lini vo(n) dem .o. piſʒ in das .p. wirt dy lini .o..i..p. Darnach ſecʒ den ʒirkel auf den mittelris in dem gruntlein d(er) fial(e)n auf d(er) lini .e.b. vn(d) cʒuich den ʒirkel auf pis ʒv
de(m) .e. od(er) ʒv de(m) .b. wa(n) es ain weit iſt dy ſelb(e)n weit ſecʒ mit ainem ort auf den mittelriſ des auſʒugs auf das .i. vn(d) mach ain punckt ʒv paiden ſeiten auf d(er) lini .o..i..p.
vn(d) ſecʒ cʒwen puchstab(e)n da hin .e..f.
vn(d) gleich dy ſelb(e)n weiten mach oben auf
de(r) lini .x.r.y. vn(d) ſecʒ auch dy cʒwe(n) puchstap(e)n da hin .e.f. darnach ſecʒ de(n) ʒirkel auf de(n) mitelriſſ in dem gruntlein der fialen auf der liny .e.h. vn(d) [vn(d)] cʒuich in auf pis an dy liny .a.b. vnd nim dy ſelben weiten vnd ſecʒ mit ainem ort auf den mitelriſ des auſʒugs auf das .o. vnd darnach avf das .p. vnd mach avf yeder ſeytten abercſ ain puchſtab(e)n das ſeu dy .m.n. dar nach ʒuich ain lini vbercʒwerch vo(n) dem .m. pis cʒv dem .n. dar nach ʒeuch ain
lini vo(n) de(m) .e. pis ʒv dem .m. des gleich(n) ain lini vo(n) de(m) .f. pis ʒv dem .n. Darnach ſecʒ de(n) ʒirkel mit de(m) ort in de(m) gruntlein d(er) fialen auf de(m) mittelriſ d(er) liny .e.
vn(d) ʒeuch de(n) ʒirkel auf pis ʒw d(er) liny .i..k. dy ſelb(e)n weyt(e)n ſecʒ auf den