B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
             
  Matthäus Roricʒer
ca. 1430 - ca. 1492/95
       
   


P u e c h l e i n   d e r  
f i a l e n   g e r e c h t i k a i t


B l a t t   7   r e c t o

___________________________________________________


Darnach wiltu den riſen machen auf den leib
d(er) fial(e)n ſo mach auch ain mittelriſ un(d)
d(er) ſelb riſ ſol der weit(e)n .vij. hoch ſein als von dem .a. pis ʒv de(m) .b. in de(m) gru(n)tlein d(er) fial(e)n iſt als dan(n) da neben der geſchrift mit de(r) cʒal ve(r)cʒaichnet iſt da mach vnt(e)n ain .a. vn(d) ob(e)n ain .b. darnach ſecʒ de(n) ʒirkel auf den mittelriſſ jn dem gru(n)tlein auf
d(er) linj .e.b. vn(d) laſʒ den ʒirk(e)l mit ainem ort ſten auf de(m) ſelb(e)n mittelriſſ vn(d) dv jn auf pis ʒw dem .e. od(er) .b. vn(d) ſecʒ de(n)
ſelb(e)n ʒirkel vnt(e)n auf de(n) mitelriſ des
riſ(e)n auf das .a. vnd mach auf yede ſeiten ain punckt mit den puchſtaben becʒaichnet .c. vnd .d. Darnach ſecʒ den ʒirkel auf das .o. jn dem gru(n)tlein d(er) fialen vnd dv jn auf pis cʒw dem .n. den ſelben ʒirkel ſecʒ darnach ob(e)n auf de(n) mittelriſ des riſen auf das .b. vn(d) mach auf y(e)de ſeit(e)n ain punckt ve(r)cʒaichnet mit den puchſtab(e)n .e..f. Du magſt d(a)ʒ auch wol vm ain beſchaide(n)s claine(r) mach(e)n darnach ʒuich ain linj von dem .e. pis ʒv de(m) .c. des gleich(e)n vo(n) de(m) .f. pis ʒv de(m) .d. Des ain exempel ʒv negſt neb(e)n d(er) geſchrift gemacht ſtet d(a)ʒ wirt dar nach gehaiſſen der anfang des riſen ʒv der fial(e)n