B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Parthenios
floruit ca. 50 a. Chr. n.
     
   p e r s o n a

Παρθένιος, ἀπελεύθερος, Νικαιεὺς μὲν ἦν τὸ γένος, ποιητὴς δ᾽ ἐν Ῥώμηι. ἐγένετο μὲν περὶ τὸ ἔτος 80 πρὸ Χριστοῦ, ἐλήφθη δὲ λάφυρον ὑπὸ Κίννα, ὅτε Μιθριδάτην Ῥωμαῖοι κατεπολέμησαν· ἤκμασε περὶ τὸ ἔτος 50 πρὸ Χριστοῦ ἐν Ῥώμηι.


o p e r a

ἐρωτικὰ παθήματα
ἀποσπάσματα


s e c u n d a r i a

ἡ Σοῦδα περὶ Παρθενίου
βιβλιογραφία