B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Michael Apostolios
ca. 1422 - 1480
     
   


Σ υ ν α γ ω γ ὴ
π α ρ ο ι μ ι ῶ ν


Textus:
Corpus Paroemiographorum Graecorum,
vol. II p. 233 - p. 744
ed. E. L. Leutsch/F. G. Schneidewin,
Göttingen1851/Hildesheim 1965


__________________________________________________________


Προοίμιον

Ἀρχὴ τοῦ αʹ στοιχείου
Ἀρχὴ τοῦ βʹ στοιχείου
Ἀρχὴ τοῦ γʹ στοιχείου
Ἀρχὴ τοῦ δʹ στοιχείου
Ἀρχὴ τοῦ εʹ στοιχείου
Ἀρχὴ τοῦ ζʹ στοιχείου
Ἀρχὴ τοῦ ηʹ στοιχείου
Ἀρχὴ τοῦ θʹ στοιχείου
Ἀρχὴ τοῦ ιʹ στοιχείου
Ἀρχὴ τοῦ κʹ στοιχείου
Ἀρχὴ τοῦ λʹ στοιχείου
Ἀρχὴ τοῦ μʹ στοιχείου
Ἀρχὴ τοῦ νʹ στοιχείου
Ἀρχὴ τοῦ ξʹ στοιχείου
Ἀρχὴ τοῦ οʹ στοιχείου
Ἀρχὴ τοῦ πʹ στοιχείου
Ἀρχὴ τοῦ ρʹ στοιχείου
Ἀρχὴ τοῦ σʹ στοιχείου
Ἀρχὴ τοῦ τʹ στοιχείου
Ἀρχὴ τοῦ υʹ στοιχείου
Ἀρχὴ τοῦ φʹ στοιχείου
Ἀρχὴ τοῦ χʹ στοιχείου
Ἀρχὴ τοῦ ψʹ στοιχείου
Ἀρχὴ τοῦ ωʹ στοιχείου
Centuria  I
Centuria  II
Centuria  III
Centuria  IV
Centuria  V
Centuria  VI
Centuria  VII
Centuria  VIII
Centuria  IX
Centuria  X
Centuria  XI
Centuria  XII
Centuria  XIII
Centuria  XIV
Centuria  XV
Centuria  XVI
Centuria  XVII
Centuria  XVIII