B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Theodoros Prodromos
ca. 1100 - ca. 1160
     
   Κ α τ ο μ υ ο μ α χ ί α

Ὑ π ό θ ε σ ι ς

__________________________________________________


τ ο ῦ   Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ.

Τοῦ μυῶν κυριεύοντος ἐν ὀπῆι τινὶ ζοφώδει καὶ κατεσκιασμένηι προσμένοντος Κρείλλου κατωνομασμένου, καὶ τῆς κάτης τῆιδε κἀκεῖσε δρομαίως περιπλεπούσης καὶ τὸν τοῦδε συνήθη δρόμον ἀνιχνευομένης, ὁ Κρείλλος μὴ φέρων τὴν ταύτης διηνεκῆ περισκόπευσιν τῶι τούτου ὁμαίμονι προσελθών, ὃς τὴν τοῦ Τυροκλέπτου ἀξίαν ἑαυτῶι περιέφερε, καὶ τούτωι συμβούλωι χρησάμενος ὧιτινι τρόπωι ταύτην κατατροπώσεται, πόλεμον ἄσπονδον κατ᾽ αὐτῆς δεδρακέναι μεμελετηκότες καὶ πλεῖστον μυῶν ἄθροισμα συνηθροικότες ἀμφότεροι καὶ τοῦτο νενουθηκότες ἀπείριτα καὶ πάμπλειστα παροξύναντες ἡβηδὸν παρευθὺ πρὸς αὐτὴν ἀντεξήιεσαν. καὶ δὴ προσκεκρουκότες ἑκάτεροι τὸν τοῦ Κρείλλου υἱὸν ἡ κάτα κρατήσασα καὶ τοῖς ὄνυξι ταύτης ἀγρίως σπαράξασα παραυτίκα τὸν νεανίαν εἰσβέβρωκεν. ἄγγελος τῶν μυῶν καθεωρακὼς τὸ γινόμενον εὐθέως πρὸς τὴν δάμαρτα τοῦ Κρείλλου ὑπέστρεψε, μηνύσων αὐτῆι τὸν τοῦ προσφιλεστάτου παιδὸς χαλεπώτατον θάνατον. τούτων τοίνυν ἐπὶ πολὺ μαχομένων ξύλον κατελθὸν σεσημμένον ἐξ ὑπερτάτης στέγης τὰ νεῦρα τῆς κάτης κατατέθλακε, καὶ νικέται τῆς μάχης οἱ μύες ἑωράθησαν.